แนวคิดธุรกิจอุตสาหกรรม

กระแสแนวคิดธุรกิจสีเขียวในประเทศไทยเป็นกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ถูกใช้ส่งเสริมภาพลักษณ์กับตราสินค้าทั้งในด้านสังคมและธรรมาภิบาล โดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ผลกำไรทางการค้า …

นโยบายบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับโครงการ CSR ใน 5 ประเด็นหลัก คือ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม โบราณสถานสิ่งแวดล้อมและกีฬา แต่ละกลุ่มธุรกิจจะเลือกจัดกิจกรรม CSR …

“โรงงานอัจฉริยะในอนาคตจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดวงจรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรายงานล่าสุดของฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน เรือง ‘อุตสาหกรรมการผลิตในอาเซียน’ …

“ภาคธุรกิจที่ต้องการเดินไปบนถนนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) จะต้องทำทุกอย่างอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการ มีการวัดผลและรายงานได้ …

โครงการ Horizon 2020 โครงการใหม่ของสหภาพยุโรป หรืออียู ที่มุ่งเน้นต้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม …